Obračun zadržanega dobička in nepokrite izgube

20. 2. 2019

Finančni rezultat - izguba ali dobiček - je ekonomski rezultat podjetja, izražen v denarju. Določa se za določeno obdobje in se upošteva na računu 99. obračuna zadržanega dobička

Značilnosti člena o finančni uspešnosti

O izgubi in dobičku lahko govorimo v ozkem in širšem smislu. V prvem primeru je treba neposredno razumeti finančno učinkovito postavko, ki naj bi povzela informacije in pripravila končni finančni povzetek dejavnosti podjetja v ciklu poročanja. Oblikuje se iz rezultatov običajnih proizvodnih procesov ter drugih prihodkov in odhodkov, vključno z izrednimi. V širšem smislu je strošek izgube in dobička sistem sintetičnih položajev, ki ga zagotavlja računovodski načrt. Njeni elementi vključujejo odhodke in prihodke. Ti vključujejo zlasti račune "Prodaja" (90), "Drugi odhodki in prihodki" (91). V okviru tega sistema se izvaja sistematično spremljanje poteka oblikovanja finančnega rezultata. Omogoča vam izdelavo poročila na podlagi računov v obdobju.

Ocena 84

V poslovnem letu se rezultat podjetja določi na računu. 99. 31. decembra, ko je bilanca stanja preoblikovana, se znesek čistih prihodkov (odhodkov) obračuna v računu »Nepokrita izguba (zadržani dobiček)«. Pri opisu tega članka je treba opozoriti, da se njegova ekonomska vsebina nanaša na kopičenje neplačanih sredstev vrsto dohodka (dividende) dohodek, ki ostane v prometu podjetja kot notranji vir dolgoročnega financiranja. Pasivni račun 84 evidentira zadržani dobiček (nepokrito izgubo) - sistematizacijo informacij o razpoložljivosti in gibanju ustreznih zneskov. računovodski zadržani dobiček

Posebnosti

Z uvedbo novega načrta za obračune, pri pripravi končnega finančnega izida družbe, je treba upoštevati operacije obračunavanja kazni, davkov in drugih plačil, ki so bile prej plačane iz dobička, ki je ostal na razpolago podjetju po vseh izračunih davčnih obveznosti. Končni rezultat družbe na dan poročila, zmanjšan za znesek vračunanih zneskov za pristojbine in sankcije, se zdaj imenuje čisti dobiček. To je samo fiksno na sch. 84, kjer je obračun zadržanega dobička (nepokrita izguba).

Klasifikacija rezultatov

Finančni rezultat je lahko:

  1. Dobite izgubo.
  2. Brez izgube ali dobička.
  3. Prejem dohodka.

Pojasniti je treba, v katerih primerih se izvede obračunavanje zadržanega dobička in nepokrite izgube. Vse je odvisno od finančni kazalnik rezultat. Če je rezultat na koncu leta pozitiven, se izvede obračunavanje zadržanega dobička. Rezultat je lahko pozitiven. V tem primeru bo podjetje spremljalo stroške. Zadržani dobiček se odšteje od računa. 99 na kreditnem računu. 84 obračuna zadržanih dobičkov nepokrite izgube

Smernice neto dohodka

Razporeditev čistega dobička se izvaja v skladu z odločitvijo pristojnega organa podjetja. To je lahko sestanek delničarjev (v JSC), udeleženci (v LLC) in tako naprej. Po obračunu se zadržani dobiček lahko uporabi za plačilo dohodka (dividend) ustanoviteljem (članom) podjetja. Lahko je tudi namenjena ustvarjanju rezervnega kapitala v podjetju. Zadržani dobiček se uporablja tudi za pokrivanje izgub v preteklih letih. Po rezultatih prvega četrtletja, 6, 9 mesecev finančnega cikla naj bi delniška družba objavila odbitek dividende na delnice. Odločitev se lahko sprejme v treh mesecih po koncu zadevnega obdobja. LLC ima pravico vsakih šest mesecev ali leto, kot tudi četrtletno, da razglasi porazdelitev dobička med svojimi udeleženci. Ta odločitev se sprejme na skupščini. računovodski zadržani dobiček

Značilnosti računovodstva

Znesek čistih prihodkov in odhodkov se v poročevalskem letu oblikuje na predpisan način v skladu s Pravili. Z obračunavanjem zadržanega dobička na račun. 84 priporoča, da odprete podračun. To je lahko npr. 84-1. Lahko vodi evidenco zadržanega dobička v letu poročanja. Na začetku novega finančnega cikla znesek neto dohodka zaključenega obdobja ni prikazan ločeno. Pridružuje se obsegu preteklih let. Obračun zadržanega dobička iz preteklih obdobij se lahko izvede na podračunih 84-2.

Korespondenca za obračunavanje

Porazdelitev dela čistega dobička za izplačilo dividend se odraža v računu bremenitve. 84 na kredit:

Sc. 75 "Izračun z ustanovitelji" (podračun 75-2 "Izračun plačila dohodka") pri izplačilu dividend udeležencem, ki niso zaposleni za polni delovni čas v podjetju.

Sc. 70 "osebje na izplačane plače" - pri odbitku dohodka ustanoviteljem, ki so zaposleni v organizaciji.

obračuna zadržanega dobička

Pri izplačilu vmesnih dohodkov se opravijo podobni vpisi. Premaknite sredstva na rezervnega kapitala odraža v računu 82 v povezavi z računom. 84. Pokrivanje izgube preteklih obdobij na račun čistega dobička se evidentira na breme in kreditne podskupine. 84-1 in 84-2. Vsota neto negativnega kazalnika cikla poročanja se odšteje iz končnega decembrskega prometa. 99 za debetne račune 84. Odtujitev izgube poslovnega leta se odraža v kreditnem računu. 84 v povezavi z bremenitvijo:

Računi "Odobreni kapital" (80) - pri pošiljanju sredstev iz rezervnih sredstev za plačilo izgub.

Izračun računov z računi ustanoviteljev (75) - ob hkratnem kritju negativnega kazalca preprostega partnerstva z uporabo ciljnih prispevkov udeležencev.

Obračun zadržanega dobička: transakcije

Številka izdelka

Poslovanje

Offset račun

Debit

Kredit

1

Odbitek dividend (dohodka) ustanoviteljem, ki so v stanju podjetja, od udeležbe v kapitalu.

84

70

2

Obračunajo se dividende (prihodki) od udeležbe v kapitalu ustanoviteljem, ki niso v osebju podjetja.

84

75-2

3

Del čistih prihodkov je usmerjen v povečanje odobrenega sredstva.

84

80

4

Odbitki za rezerve.

84

82

5

Pokrivanje izgube preteklih obdobij iz dobička cikla poročanja.

84-1

84-2

6

Določitev velikosti končne realizacije čiste izgube v decembru.

84

99

7

Odraz zmanjšanja osnovnega kapitala, da bi ga uskladili z višino čistih sredstev podjetja.

80

84

8

Odraz vračila izgube z uporabo sredstev iz rezervnega kapitala.

82

84

9

Določitev velikosti čisti dobiček za leto poročanja končni promet v decembru.

99

84

Za zaključek

Analitično obračunavanje zadržanega dobička je treba organizirati na določen način. Zamisel je, da lahko zagotovimo oblikovanje informacij na vseh področjih uporabe sredstev.

obračuna zadržanega dobička in nepokrite izgube

Pri analitičnem računovodstvu je mogoče ločiti zadržani dobiček, katerega sredstva služijo kot finančna podpora za razvoj proizvodnje podjetja in druge dejavnosti podobne narave za ustvarjanje (pridobitev) nepremičnin in sredstev, ki se še ne uporabljajo. V finančni bilanci stanja se čisti dobiček odraža v vrstici 470 v poglavju »Kapital in rezerve«.