Organizacija kriminalne skupnosti: čl. 210 Kazenskega zakonika

26. 2. 2019

) рассматривается как особо опасное деяние. Organizacija kriminalne skupnosti (210. člen Kazenskega zakonika Ruske federacije ) velja za posebno nevarno dejanje. Razlog za to so različni dejavniki. Odgovornost izhaja neposredno iz dejstva, da je nastala skupina napadalcev in se poostri ob oteževalnih okoliščinah. Nadaljnje čl. . 210 Kazenskega zakonika Ruske federacije v novi izdaji . St 210 UK RF

Skupni znaki delovanja

V skladu s čl. включаются действия по созданию организации для: 210 Kazenskega zakonika vključuje ukrepe za ustanovitev organizacije za:

 1. Skupna komisija svojih članov eno ali več nezakonitih dejanj.
 2. Upravljanje vsiljivcev ali strukturnih enot, ki jih oblikujejo.
 3. Usklajevanje nezakonitega ravnanja.
 4. Vzpostavitev povezav med organiziranimi skupinami, ki delujejo neodvisno.
 5. Razvijanje načrtov za izvajanje dejanj in ustvarjanje pogojev za njihovo izvajanje.
 6. Nezakonito razdelitev vplivnih in dohodkovnih področij.

Kaznovanje

Za določen v prvem delu čl. действия, совершенные субъектом с использованием собственного влияния на членов групп, а также участие в собрании их лидеров или других представителей для совершения хотя бы одного из приведенных выше деяний, виновному грозит тюремное заключение. 210 Kazenskega zakonika Ruske federacije dejanja, ki jih je storil subjekt, ki uporablja svoj vpliv na člane skupin, kot tudi sodelovanje na sestanku njihovih voditeljev ali drugih predstavnikov, da storijo vsaj eno od zgoraj navedenih dejanj, storilcu grozijo zaporne kazni. Trajanje zapora - 12-20 let. Glede na okoliščine lahko sodišče naloži tudi denarno kazen. Njegova vrednost lahko doseže 1 milijon rubljev. ali biti znesek dohodka državljana za 5 let. Poleg tega se lahko določi omejitev svobode do 2 litra. St 210 UK RF s komentarji

Oteževalne okoliščine. T

Za sodelovanje v kriminalni skupnosti je storilec kaznovan s 5-10 let zapora. Ob upoštevanju okoliščin lahko sodišče državljanu naloži tudi globo do 500 tisoč rubljev. ali predstavlja njegov dohodek za 3 leta, kot tudi omejitev svobode od ene do dveh let. V primeru dejanj, za katera je odgovornost določena v prvem in drugem odstavku 1. člena. , субъектом с использованием служебного статуса, наказание выражается в виде заключения в тюрьму на 15-20 лет. 210 Kazenskega zakonika , odvisno od uporabe uradnega statusa, je kazen izražena v obliki zaporne kazni 15-20 let. Za krivca se lahko zaračuna tudi globa do 1 milijona str. ali v višini dohodka za 5 litrov. omejitev svobode ni daljša od dveh let. Dejanja, določena v prvem delu norme, ki jo je storil subjekt, ki je na najvišji ravni hierarhije kaznivega dejanja, zagotavljajo zaporno kazen 15–20 let ali za vse življenje. Člen 210 UK kriminalna skupnost RF

Opombe

V čl. зафиксирована возможность освободиться от ответственности за приведенные выше деяния. 210 Kazenskega zakonika Ruske federacije je določil priložnost, da se osvobodimo odgovornosti za zgoraj navedene ukrepe. V ta namen mora subjekt prostovoljno prenehati sodelovati v skupini ali strukturni enoti, ki je del nezakonitega združenja. Če je sodeloval na sestanku voditeljev, voditeljev ali drugih predstavnikov formacije, bi moral iz njih izstopiti in aktivno prispevati k ustavitvi ali reševanju zločinov. Oprostitev odgovornosti je dovoljena, če po zgoraj navedenih pogojih dejanja državljana ne razkrijejo znakov drugih nezakonitih dejanj.

Čl. 210 Kazenskega zakonika s pripombami

Posebnost te norme je dejstvo, da je kazen predvidena za sodelovanje in ustanovitev združenja, ne glede na to, ali je bilo storjeno vsaj eno dejanje. V skladu s čl. – сложная структура, в которой состоят граждане, связанные с криминальным миром. 210 Kazenskega zakonika Ruske federacije, je kriminalna skupnost kompleksna struktura, v kateri so sestavljeni državljani, povezani s kriminalnim svetom. Ustvari lahko ločene skupine, ki opravljajo določene funkcije. Zveza lahko vključuje zlasti:

 1. Vodstveno osebje. Vsebuje voditelje, voditelje. Praviloma oblikujejo naloge za druge skupine. St 210 UK sestava RF
 2. Umetniki. V to skupino spadajo tisti, ki neposredno storijo kazniva dejanja.
 3. Podporna ekipa S preprostimi besedami izvaja obveščevalne dejavnosti (identificira potencialne žrtve itd.).

Ciljni del

Izražen je v:

 1. Oblikovanje kriminalne združbe za izvajanje nezakonitih dejanj (eno ali več).
 2. Vodenje skupnosti ali struktur v njej.
 3. Usklajevanje nezakonitih dejanj.
 4. Oblikovanje stabilnih kriminalnih vezi med različnimi neodvisnimi skupinami ali v delitvi področij vpliva in nezakonitih dobičkov.
 5. Udeležba na srečanjih vodij in drugih predstavnikov združenja. Člen 210 UK RF v novi izdaji

Posebnosti

35. člen Kazenskega zakonika (četrti del) določa, da je dejanje storjeno s strani organizirane skupnosti, če gre za strukturirano združenje skupin, ki delujejo pod isto smerjo, njeni člani pa so združeni za skupna kazniva dejanja, usmerjena posredno ali neposredno k prejemanju finančnih prihodkov ali drugih materialnih koristi. . Pridobivanje nezakonitih dobičkov je kroženje denarja in druge lastnine, ki pripada drugim osebam zaradi nezakonitega ravnanja.

Struktura

Deluje kot eden od glavnih znakov združenj, katerih ustvarjanje in sodelovanje je prepovedano s čl. . 210 Kazenskega zakonika . Strukturirano je značilna notranja struktura skupine. Predpostavlja prisotnost vodstvenega osebja, enot, ki imajo svojo kriminalno specializacijo. Poleg tega so zagotovljena posebna pravila obnašanja in interakcije udeležencev združenja. organizacija kriminalne skupnosti st 210 UK RF

Priročnik

V okviru kriminalne skupnosti se manifestira v obliki izvajanja vodstvenih funkcij v odnosu do strukturnih enot, posameznih članov ali združenja kot celote. Priročnik vključuje določanje ciljev, pripravo skupnih akcijskih načrtov in pripravo na posebne ukrepe. Na primer, to bi lahko bila porazdelitev vlog znotraj skupine, organizacija materialne in tehnične osnove, izbira načinov za prikrivanje sledi, legalizacija prejetih dohodkov itd.

Subjektivni del

Za to stran kaznivega dejanja je značilna neposredna namera. Kot obvezna funkcija ima poseben namen. Vključuje skupno izvajanje nezakonitih dejanj, ki so resne ali posebej težke narave. Kriv je lahko priznan 16-letni zdrav državljan. Državljani, stari od 14 do 16 let, ki so skupaj s člani skupnosti storili kazniva dejanja, odgovarjajo le za tista dejanja, ki so bila kaznovana že 14 let. V tretjem delu obravnavane norme se kazen pripisuje posebnemu subjektu. So uradnik (javni uslužbenec), ki je storil kaznivo dejanje, pri čemer je za to uporabljal svoj uradni status. V tem primeru govorimo o namernem vplivu na podlagi njihove pomembnosti in avtoritete na podrejene osebe.

Neobvezno

Pri kvalificiranju akta v četrti del je treba določiti poseben položaj v kriminalistični hierarhiji državljana. Določa tudi, v kolikšni meri so bila njegova dejanja izražena pri ustanavljanju in upravljanju združenja, njegovih oddelkov ali posameznih članov. Odnosi z teroristične / ekstremistične organizacije.